Huvudtexten i dagens predikan var hämtad från Lukas 7:36-50. Där läser vi om farisén Simon som bjuder hem Jesus. Dit kommer även en kvinna som var en ”synderska”. Hon söker upp Jesus och uttrycker sin kärlek och tacksamhet till honom för att hon blivit förlåten för sina synder. Vi ser hur denna kärlek och tacksamhet tar sig uttryck som tillbedjan.

Läs gärna texten några gånger och fundera sedan på någon eller några av följande frågor:

1. Vilken eller vilka personer i texten kan du identifiera dig med? Farisén Simon, kvinnan eller Jesus?

2. På vilket sätt påverkar den här texten och Jesus liknelse (v 41-42) hur du ser på ditt eget liv? Förändrar den till exempel något kring hur du ser på Gud och hans förlåtelse?

3. Upplever du att Guds förlåtelse gör skillnad i ditt liv, att den tar sig uttryck i kärlek, tacksamhet och tillbedjan till Jesus?

4. Vem i din närhet vill du dela dessa goda nyheter om Guds förlåtelse med under kommnade vecka?

Bibeltexter för egen fördjupning kring syndens pris och förlåtelsens gåva:
Romarbrevet 2:23, Efesierbrevet 1:7, Romarbrevet 6:23, Romarbrevet 5:8, Jesaja 53:5.